Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej podkarpackiej Policji nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa podkarpackiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną lub architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wysocki - Specjalista Zespołu Łączności i Informatyki WAG KPP w Jarosławiu , krzysztof.wysocki@rz.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 48478241390. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w której interesanci mogą załatwiać sprawy znajduję się przy ulicy Poniatowskiego 50. Lokalizacja kierunkowo-lokalizacyjna obiektu Policji znajduje się w bliskiej odległości od Dworca PKP. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz informacją na ogrodzeniu i gmachu budynku.

Do wejścia głównego obiektu prowadzą schody. Przy schodach znajduje się szyb windowy z windą dla osób niepełnosprawnych ( w tym dla osób poruszających się na wózku ), skomunikowany z poziomem parteru. Wejście-wyjście z windy – bezpośrednio na hol główny budynku jednostki. Winda obsługiwana jest systemem przyjaznym dla osób niesprawnych ruchowo i niedowidzących, wyposażona jest w przyciski przywoławcze.

Biuro obsługi petentów znajduje się po lewej stronie w holu głównym. Z holu głównego interesanci mogą porozumieć się z Oficerem Dyżurnym jednostki przez system głośnomówiący zlokalizowany w szybie pomieszczenia.

Personel biura obsługi interesantów nie jest przeszkolony w zakresie języka migowego. Petenci mogą korzystać z telefonu komunikacji wewnętrznej. Telefon jest dostępny ze stanowiska obsługi interesantów, można z niego korzystać aby połączyć się funkcjonariuszem jednostki albo pracownikiem cywilnym komendy.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są oni z punktu obsługi interesantów przez funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych jednostki i poruszają się po terenie KPP tylko w obecności w/w zatrudnionych w jednostce. Przejście z holu głównego w którym obsługuje się na poziomie informacyjnym petentów do dalszej części budynku chronione jest drzwiami otwieranym wyłącznie przez posiadających elektronicznych przepustek do obiektu. Istnieje możliwość otwarcia drzwi z punktu obsługi i przez Oficera dyżurnego. Szerokość drzwi umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Ponadto po prawej stronie holu głównego znajduje się pokój przyjęć interesantów wykorzystywany w celu przyjęcia zawiadomień od osób których sprawność fizyczna uniemożliwia wejście do obiektów. Pomieszczenie te przystosowane jest do obsługi osób niepełnosprawnie ruchowo i słabo widzących. W pomieszczeniu pomocnika Oficera Dyżurnego zainstalowany jest komputer wraz z kamerą z którego mogą korzystać osoby niesłyszące korzystające z komunikacji migowej. Treść rozmowy migowej może być tłumaczona przez tłumacza migowego online do którego jest dostęp w określonych godzinach.

Toalety dla osób zatrudnionych i interesantów znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Są one oznaczone zgodnie z Normami dotyczącymi grafiki.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się w holu głównym. Przed budynkiem, na parkingu zewnętrznym znajduję się jedno wyznaczone i oznaczone znakami miejsce parkingowe dla pojazdów z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne będące interesantami jednostki. Miejsce do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się także na parkingu wewnętrznym jednostki.

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome i słabo widzące. Budynek nie jest oznaczony w system ścieżek dotykowych dla osób słabo widzących i niewidomych korzystających z lasek.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Robert Sowiński – Jednoosobowe stanowisko do spraw BHP.

robert.sowinski@rz.policja.gov.pl, Numer telefonu: +48478241387.

Powrót na górę strony